Õppekorraldus

Meistrite Kool korraldab täiskasvanutele avalike ja sisetäiendkoolitusi kõikjal Eestis.

Koolituste kestvus
Täienduskoolituse õppekava maht määratakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile. Meistrite Koolil on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest meili teel.

Koolitusele registreerumine
Õppijad registreeruvad eelnevalt koolitusele telefoni teel numbril 512 4183, meiliaadressil marika@meistritekool.ee või kodulehe www.meistritekool.ee kaudu.  Peale registreerumist saadetakse õppija  meiliaadressile registreerumise kinnitus.

Koolituse eest tasumine
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse tavaliselt meili teel. Arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

Koolitusel osalemine
Koolitusele registreerunul palume koolitusele õigeaegselt kohale tulla ja kogu õppeprotsessis aktiivselt osaleda.

Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis on võimalik leppida kokku järgmisel samateemalisel koolitusel osalemine. Kui see ei ole võimalik, siis tagastatakse koolitustasu  järgmistel tingimustel:

  • kui loobumisest teatatakse rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse 100% koolitustasust;
  • kui loobumisest teatatakse 2-7 päeva enne koolituse toimumist, siis tagastatakse 75 % koolitustasust;
  • kui loobumisest teatatakse kuni 1 päev enne koolituse toimumist, siis koolitustasu ei tagastata;
  • kui õppija on registreerinud ennast koolitusele, kuid ei ilmu kohale ega teata enda mitte osalemisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Meistrite Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või meili teel. Koolituse ärajäämisel kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse täies ulatuses tagasi.

Soodustused
Meistrite Kooli koolitustel osalev eraisik saab tasutud koolitustasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna näidata. Vastavalt tulumaksuseadusele (§26, lg2) tagastatakse eraisikule 21% koolitustasust. Antud soodustuse saamiseks palume koolitusel osalejal oma soovist Meistrite Koolile teada anda, siis saab Meistrite Kool Maksu- ja Tolliametile nõutavad andmed (nimi ja isikukood) edastada.


ÕPPEKVALITEET

Meistrite Kooli koolitajad ja koostööpartnerid arvestavad koolituse läbiviimisel osalejate vajadustega.

Koolituse õppekvaliteedi tagavad järgmised põhimõtted:

  • Meistrite Kooli koolitajad ja koostööpartnerid on oma ala meistrid, oma valdkonna usaldusväärsed professionaalid. Rohkem infot leiate siit (link minu CVle) ja koolituste õppekavadest.
  • Koolituste õppekavad koostame õppijate vajadustest lähtuvalt toetudes võimalusel vastavale kutsestandardile. Enne sisekoolituse õppekava koostamist viime tellijaga läbi intervjuu ja täpsustame koolitusvajaduse.
  • Üldjuhul saavad osalejad õpimapi, mis sisaldab materjale ja näidiseid käsitletavate teemade kohta.
  • Õpperuumid rendime tunnustatud koostööpartneritelt. Ruumid vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele. Õpperuumid on valgusküllased, õhurikkad ja soojad ning varustatud koolituseks vajalikuga. Põhilised koostööpartnerid on  MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus, A. H. Tammsaare Muuseum ning Hotell Oru Tallinnas, Tartu Loodusmaja ja Hotell Tartu.
  • Koolituse käigus kogutakse õppijatelt suulist tagasisidet, lühikese eneseanalüüsi sisaldava kirjaliku tagasiside saadavad osalejad nädala jooksul peale koolitust. Saadud tagasisidet analüüsitakse ja kasutatakse koolituste õppekavade jm täiustamisel.
  • Täienduskoolituse õppekava täies mahus läbinutele, sh aktiivne osalemine õppeprotsessis, lühike eneseanalüüsi sisaldav kirjalik tagasiside nädala jooksul peale koolitust, antakse täienduskoolituse lõpetamist tõendav tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse juhul, kui osaleja ei saada lühikest eneseanalüüsi sisaldavat kirjalikku tagasisidet nädala jooksul peale koolitust.